Arbetsmiljöpolicy

Welds policy och handlingsplan för icke-kränkande, jämlik och trygg arbetsmiljö

Policy

Nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och stigmatisering.

För ett bemötande på jämlika villkor oavsett bakgrund, etnisk, kulturell, religiös, social och könsmässig identitet samt levd erfarenhet.

Inom verksamhetens alla olika delar eftersträvas en så bred representation som möjligt vad avser bakgrund, identitet och levd erfarenhet.

I alla former av samarbeten med olika parter skall Welds policy uttryckligen aktualiseras och praktiseras.

Welds ledning inklusive styrelse skall eftersträva en regelbunden kompetensutveckling vad avser jämlikhets-, mångfalds- och trygghetsfrågor.


Handlingsplan

Alla medarbetare och verksamma inom Welds olika delar skall ta del av Welds policy och handlingsplan för icke-kränkande, jämlik och trygg arbetsmiljö och bekräfta att man aktivt har tagit del av densamma.

Alla verksamma inom Welds olika delar är skyldiga att meddela Weld om upplevd förekomst av alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering och stigmatisering, både sådan som drabbat en själv och sådan som drabbat andra än en själv.

Weld ansvarar för att utreda vad som uppstått om en person upplever sig kränkt i Weld verksamhet. Weld söker i dialogmötet en konkret lösning på situationen.

Alla former av kränkningar och ojämlikt bemötande skall aktivt följas upp av Weld och vid behov styrelserepresentant eller annan kunnig person inom området.

Medarbetarsamtal, enskilt eller kollektivt, rörande arbetsmiljön bör vid lämpliga tillfällen genomföras, exempelvis som uppföljning vid olika produktioners avslut eller vid anställningars upphörande.

Vid Welds samtliga styrelsemöten är en punkt om rådande arbetsmiljö en fast punkt.