21 aug. Nordisk Residens – RISK (DK): In Between Concrete

Under årets Nordiska residens på Weld arbetar det danska kollektivet RISK med projektet In Between Concrete. Den 21 augusti har de en arbetsvisning av processen.

In Between Concrete kan sägas utforska en serie koreografiska strategier och idéer riktade mot att frigöra performerns kropp från relaterandets politik; en de-psykologisering från de narrativa förhållningssätt som dominerat vårt sätt att betrakta och tolka performativa situationer. Det är ett försök att om-positionera den signifierande performern och den centrala fokuspunkten i en performance, i syfte att skapa en alternativ kompositionell praktik, eller man kunde också kalla det en annorlunda demokratisk ratio, mellan den koreograferade kroppen och dess omgivningar. Ett tillbakadragande från att vara i rummets framkant  till att bidra på jämlika villkor med andra närvarande element, till rummets totala natur.

Hur omdefinierar In Between Concrete vår uppfattning av subjekt och objekt? Vad sker med performerns uppfattning av kropp fråntagen sin upplevda subjektivitet? Hur kan rörelse, och därmed koreografi, uppstå ur ett objekt, från något som saknar egen vilja? Hur påverkar tillbakadragandets praktik vårt sätt att närma oss och läsa performativa situationer som publik?

Om RISK
RISK är ett kollektiv grundat 2009 på principer av att dela såväl konstnärliga idéer som produktionsrelaterade och organisatoriska arbetsprocesser. RISK motsätter sig den i hög grad institutionaliserade danska konstscenen och samtidens besatthet av den individuella konstärspersonan i stället för det konstnärliga arbetet eller processen i sig. 2012 utökade RISK sin funktion från att enbart ha varit en faciliterande värdenhet till att också fungera som konstnärligt praktiserande kollektiv. De skapar verk utifrån samma grundprinciper av kollektivt konstnärligt utbyte; intar en tydlig kritisk inställning till idéer om individuellt ägarskap och upphovsrätt i ett sökande efter konstnärliga uttryck som kan ifrågasätta samtida kulturella och sociopolitiska maktstrukturer.

www.riskreclaimentertain.dk