Bokrelease av Jakob Stabergs

Onsdag 2 december kl. 17–20 på Weld.

Presentation av boken kl. 18.00

I en rad halsbrytande läsningar av några av den europeiska litteraturens mer gåtfulla verk spårar och utforskar Jakob Staberg i sin nya bok en sjukdomens estetik. Radikalt och nydanande sätts liv och litteratur i beröring. Genom impulser från såväl psykoanalys som diskursanalys, feminism och mediateori, undersöks de teknologiska regimer som etablerats med det moderna samhället.

I en litteratur skriven i marginalen av de etablerade estetiska programmen registreras dessa teknologier och de möjligheter som öppnas med dem. På så vis kan Staberg uppmärksamma oväntade samband mellan till synes disparata fenomen. Här sidoordnas den moderna terapins uppkomst med den moderna krigföringens teknologier, här framträder tillstånd som vanmakt och apati i skuggan av realismens överväldigande apparater. Sjukdom blir då samlingsbegrepp för skeenden när tingen inte längre uppfattas på samma sätt. För en sådan estetik formulerar Nietzsche det teoretiska korrelatet. Med honom blir det möjligt att tänka litteraturen som ett mer av kraft med förmåga att frambringa ”nya organ, nya färdigheter, färger, former” vilket förbinder estetiken med sjukdomens domän. Om konstnären heter det att vad som ”hos oss vore sjukdom är i honom natur”. Litteraturen framträder i Stabergs bok inte endast som en effekt av de förändringar världen av sinnesförnimmelser genomlidit. Den tycks själv i stånd att framkalla nya sätt att förnimma. Det är denna nya sensibilitet som utgör villkoret för vad han kallat en sjukdomens estetik. 

 

Jakob Staberg är docent I litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen omfattar litteratur och psykoanalys, medieteori och maktanalys. Staberg är kandidat i Svenska psykoanalytiska föreningen där han utbildar sig till psykoanalytiker. Tidigare har Staberg gett ut boken ”Att skapa en ny man: C J L Almqvist och MannaSamfund 1816-1824”.