Föredrag och samtal med Prelom och Walking Theory 27 oktober kl 19.00

Publicering och andra aktiviteter
– om möjligheter och strategier för kritisk aktivitet.

Under 2009-2010 curerar koreografen Malin Elgán och frilansskribenten Josefine Wikström en rad föredrag på Weld, som sätter publikationer i relation till konstnärlig produktion. Föredragen hålls av internationella gäster från diverse discipliner och områden.

Kvällens föredrag hålls av Prelom Kolektiv och Walking Theory från Belgrad, två oberoende organisationer och tidskrifter som verkar för alternativa former av kulturproduktion. Prelom och Walking Theory bidrar med andra sätt att presentera och tänka kring konst som aktualiserar förhållandet mellan verk och betraktare, läsare och producent. Genom att ge plats för det oväntade genererar de rörelse inom såväl den konstnärliga diskursen som praktiken.

Elgán och Wikström, som normalt verkar inom dans, vill genom föredragsserien belysa publikationens möjlighet att vidga den estetiska diskursen kring koreografi. Vid varje föredragstillfälle presenterar de också en ny samling texter. 

Medarbetare: Tove Salmgren och Sara Ludvigsson

Föredraget produceras av Weld i samarbete med Inpex, Internationella dansprogrammet på Konstnärsnämnden, MyChoreography på Danshögskolan och Re Act. I samband med föredragen håller de internationella gästerna även workshops (se info nedan).

 

Tidskriften Prelom Journal grundades år 2001 som en publikation för Belgrade Center for Contemporary Art, med en redaktion som tog tidningen bortom gängse konstnärliga frågor. I den samtida post-Jugoslaviska kontexten har Prelom skapat utrymme för kritisk undersökning av politiska konstellationer mellan konst, film och social teori. Prelom engagerar såväl enskilda individer som grupper både från de ex-Jugoslaviska länderna och internationellt. Genom kollektiva initiativ problematiserar, teoretiserar och motverkar, som de själva uttrycker det, den samtida neoliberala kapitalistiska hegemonin och dess heterogena och paradoxala former. 2004 ombildades Prelom till den oberoende organisationen Prelom Kolektiv som även omfattar ett förlag. Utöver tidskriften Prelom Journal har organisationen utvecklat andra aktiviteter såsom att curera utställningar, organisera konferenser och diskussioner samt aktivism. Nyligen deltog Prelom i konstbiennalen i Istanbul.

Jelena Vesic är frilansande curator och konstkritiker från Belgrad där hon för närvarande doktorerar i konstteori. Hon är medredaktör för tidskriften Prelom Journal och medlem i Prelom Kolektiv. Som curator är Jelena Vesic engagerad i representationens politik, den synliga kulturen och att kritiskt undersöka nya modeller för interaktion mellan teori och konst. Hon laborerar med metodens, ramverkets, kontextens och samarbetets aspekter för presentation av konst. Bland annat har hon curerat utställningen 6th Yugoslav Biennial of Young Artist och en rad videoprogram, vid till exempel Center for Contemporary Art i Warsawa och Borderline Moving Images Festival i Peking.
 
Dusan Grlja är teoretiker inom sociologi och politisk filosofi med inriktning mot post-marxistisk teori, verksam i Belgrad. Han är medredaktör för tidskriften Prelom Journal och medlem i Prelom Kolektiv. Tillsammans med Jelena Vesic curerade han utställningsprojektet The case of Students Cultural Centre – Belgrade in the 1970s  på det före detta studentcentret i Belgrad. Utställningen som undersökte kulturella och politiska omständigheter i Jugoslavien efter protesterna 1968, har också visats på gallerierna SKUC i Ljubljana och Galerija Nova i Zagreb. Dusan Grlja har föreläst på en rad konferenser och seminarier som till exempel Post-Yugoslav Condition of Institutional Critique organised av EIPCP (Institute for European progressive Cultural Politics).

 

TkH (Teorija koja Hoda) eller Walking Theory grundades år 2000 som en konstnärlig och scenvetenskaplig forskningsgrupp inom Centre for New Theatre and Dance i Belgrad. Sedan 2002 är Walking Theory en oberoende organisation för scenkonstnärlig teori och praktik. Walking Theory vill stimulera till utveckling och förbättring inom samtida scenkonstnärlig praktik och särskilt inom dess kritiska diskurs, i såväl lokala, regionala som internationella sammanhang. De ger ut den scenkonstteoretiska tidskriften TkH Journal, anordnar utbildningar, arrangerar och deltar i konstnärliga och teoretiska evenemang samt producerar interdisciplinära föreställningar i och utanför Serbien. Walking Theory är även kulturpolitiskt engagerade och arbetar för att stärka de oberoende konstnärliga scenerna. De samarbetar ofta med självorganiserade initiativ som till exempel Other Scene i Belgrad och PAF (Performing Arts Forum) utanför Paris.

Walking theory grundades av Bojana Cvejić, Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Jelena Novak, Ksenija Stevanović, Miško Šuvaković, Jasna Veličković och Ana Vujanović. http://www.tkh-generator.net/

Ana Vujanovic är teoretiker med scenkonst som huvudsakligt område. Hon disputerade i teatervetenskap vid Belgrad universitet och studerade därefter kultur och genusvetenskap vid Alternative Academic Educational Network i Belgrad. Hon är verksam som medarbetare inom scenkonstorganisationen Walking Theory samt redaktör för tidskriften med samma namn. Ana Vujanovic undervisar i interdisciplinära studier vid Belgrads universitet och skriver regelbundet i Serbiska och internationella tidskrifter. Hon har publicerat böckerna Doxicid c-ToPA/4 och Destroying Performances’ Signifiers, Introduction to Performance Studies tillsammans med Aleksandra Jovićević. Ana Vujanovic har medverkat som dramaturg och performer i ett flertal videoverk, dans- och teaterföreställningar samt ger ofta föredrag och workshops internationellt. Hon är särskilt engagerad i frågan om fria grupper och oberoende scener.

Marta Popivoda från Belgrad är videokonstnär och kulturarbetare med studier i TV- och filmregi. Hon har ställt ut separat och medverkat i ett flertal grupputställningar till exempel October Salon i Belgrad och No Space is Innocent! vid festivalen Steirischerherbst i Graz. Likaså har hennes videoverk ingått i ett flertal föreställningar för scen såsom Operrrra is female, Orpheus and Eurydice och Don Giovanni. Hon är koordinator inom scenkonstorganisationen Walking Theory för projekt inriktade på alternativa utbildningar, digitala teknologier och videokonst. Tillsammans med Ana Vujanovic är hon aktiv i kulturpolitiska frågor rörande oberoende organisationer för scenkonst såväl lokalt som internationellt, till exempel Other Scene i Belgrad och PAF i Frankrike.

På bilderna: Prelom Kolektiv (Dusan Grlja and Jelena Vesic) i samtal med Misko Suvakovi

 

———————————————————————–

 

INBJUDAN TILL WORKSHOP OKTOBER & DECEMBER 2009

Workshoparna hålls i samband med att internationella gäster besöker Stockholm för att delta i en föredragsserie på Weld om publikationers relation till konstnärlig produktion.

Workshoparna är fristående från föredragen och är formulerade utifrån var och en av gästernas specifika ämnesområde. Välkomna att delta är såväl teoretiker, koreografer och dansare som konstnärer av andra slag.

Anmälan till info@weld.se senast torsdag 22 oktober.
Uppge namn, kort vem du är och skriv i ämnesraden vilken eller vilka workshopar du vill delta i. Språket är engelska och antal platser är begränsade. Workshoparna hålls på dagtid. Ingen avgift.

26 – 27 oktober
Dance and politics eller Dance as politics
Workshop med Ana Vujanovic och Marta Popivida (Walking theory, Belgrad)

Workshopen behandlar förhållandet mellan politik och samtida scenkonst, med särskild inriktning på dans. Med politik avses förmedlingen av en konstnärlig praktik; hur den verkar i det offentliga rummet och hur den omfördelar eller utmanar dess existerande former.

Konstverkets politiska aspekt kan förstås och analyseras, inte endast utifrån ämne och tema – som är det konventionella synsättet – utan även utifrån media, diskurs och form samt dess produktionsvillkor och arbetsmetoder. Genom kortare föredrag och med exempel från den samtida internationella scenkonsten diskuteras och utvecklas dessa olika förhållningssätt och resonemang tillsammans med deltagarna.

Meningen är att belysa hur en publik föreställning, eftersom den sker i en kulturell, social och ekonomisk kontext, aldrig är ett objektivt eller neutralt medie, utan att den istället alltid har en politisk dimension. Workshopen ger en teoretisk överblick av den konstnärliga praktikens politiska aspekter och ger metoder för att titta på enskilda verk ur ett sådant perspektiv. Men det handlar inte bara om en metod för att tolka verk, utan workshopen ger också redskap för konstnärer att producera, artikulera och sätta sin egen konstnärliga praktik i en samtida och scenkonstnärlig kontext.

 

28 – 29 oktober
Art of critique
Workshop med Dusan Grlja och Jelena Vesic (Prelom Kolektiv, Belgrad)

Workshopen behandlar Prelom Kolektivs samarbeten med konstnärer, teoretiker och andra kulturarbetare med vilka de syftar till att möjliggöra en ”konstnärlig kritik”. Med utgångspunkt i deras egna projekt och utställningar, som till exempel Political Practices of Post-Yugoslav Art eller Prelom – en tidskrift om bilder och politik, diskuterar Prelom Kolektiv hur konstnärliga rörelser och praktiker “läses” av en samtid och genom historien. De tar även upp den samtida teoretiska scenen i ex-Jugoslavien liksom politiska frågor och omskrivningar av det socialistiska Jugoslaviens historia. I vidare mening handlar det om hur den ex-jugoslaviska kontexten “passar in” och fungerar i en vidare konstkontext och i den europeiska kulturproduktionen, särskilt med tanke på hur den samtida konsten från Västbalkan vanligen presenteras och hur historiska representationer av östeuropeisk konst ser ut.

Prelom Kolektiv diskuterar kritikens fällor, hur kritik approprieras eller endast blir till dekoration för västeuropeiska konstinstitutioner, större utställningar och projekt.

5 – 6 december
How are ”many” on the move?
– om förskroppsliganden och samarbeten
Workshop med Bojana Kunst (Maska, Ljubljana)

”Desillusionerna är många angående 1900-talets politiska rörelser och konstnärliga grupperingar. Men samtidigt finns det, i dagens kulturella och politiska klimat, ett stort behov av att ompröva idén om mångfald, som en särskild kraft för förändring. Under workshopen kommer vi att närma oss det här behovet från kroppens perspektiv och förkroppsligande processer, vilka är nära förknippade med hur vi reflekterar och tänker kring samarbete och rörelse i grupp. Med exempel ur performance- och scenkonstens historia (främst fr. 1900-talet andra hälft) kommer vi att analysera och diskutera hur förkroppsligande processer hänger ihop med formmässiga och estetiska perspektiv på gemenskap. Möjligheter till förändring, sinnlig gemenskap, tillhörighet, samhälle och att vara inkluderad – är alla angelägenheter förknippade med en särskild förståelse av kroppen. Angelägenheter som under de senaste årtiondena har haft stark påverkan på performance- och scenkonstens estetiska och formmässiga tillvägagångssätt. Idag berör begrepp såsom förkroppsliganden och samarbeten nya områden, där kroppar är delar av ett vidgat rum, vilket och vilka rör sig som svärmar, multituder och de-territorialiserade grupperingar. Vad är i så fall gruppens kropp? Hur kan man, efter alla besvikelser på den kollektiva kroppen, tänka annorlunda kring kroppen av en grupp? Hur är ”många” på gång idag?”

Bojana Kunst