28-30 okt. See-through / Adriana Cubides (AT/CO/SE)

Under helgen den 28-30 oktober presenterar Weld konstnären Adriana Cubides och hennes projekt See-through. Det sker dels med premiär av verket den 29 och 30 oktober samt visning av en film som fungerade som en dokumentation av hennes tillvägagångssätt tillsammans med ett samtal mellan Adriana Cubides och konstnären Ellen J Røed fredagen den 28 oktober.


Fredag den 28 oktober kl. 18.00

Fri entré

Boka: book.weld.se

FILMVISNING
See-through, en dokumentation av en praktik

Denna film skapades ursprungligen som en form av dokumentation av Adriana Cubides konstnärliga praktik. Den speglar hennes arbete med olika medier, utrymmen och tillvägagångssätt och svarar på avsikten att hitta en ram som kan rymma mångfalden.

Koncept, föreställning och framförande: Adriana Cubides
Redigering: Marie Gavois, Adriana Cubides
Ljuddesign: Alexandra Nilsson, Adriana Cubides
Filmning inomhus och utomhus: Fares Qadri, Lena Kienzer, Adriana Cubides
Filmning och fotografering i Bogotá: Francisco Pinzón, Robinson Cuervo
Längd: 26 minuter
Stöd: Stockholms konstnärliga högskola

KONSTNÄRSSAMTAL

Adriana Cubides i samtal med Ellen J Røed.
Adriana Cubides forskning om hur vi kan se annorlunda kopplar till Ellen J Røeds forskning om bilden som plats.

Foto av Lena Kienzer, (övre bild) Foto av Ellen J Røed (nedre bild)

 


PREMIÄR

See-through – A purposefully purposeless sculpting of space and time

Lördagen den 29 oktober kl 18.oo
Söndagen den 30 oktober kl 16.00

Boka: book.weld.se

Foto: Adriana Cubides

Praktiken bakom See-through utvecklades under pandemin och besvarar frågor om live-situationen, där en närvaro i det reella och en virtuell närvaro smälter samman i form av en film-performance, eller vad Adriana Cubides kallar en förkroppsligad realtidsbio. Kärnan ligger i frågan om hur en kan se annorlunda och relatera till omgivningen bortom socialt antagna uppfattningar om funktion och syfte. Det platsspecifika verket skapas för detta tillfälle i dialog med utrymmena på Weld.

Adriana Cubides föreslår en dialog mellan kropp, rum, medier, ljud och blick där speglar, skärmar, kameror, projektorer och ljus, som används på ett mycket analogt sätt, blir medel för att upphäva och förflytta normativa och välbekanta perspektiv och förflytta antaganden om verkligheten. Hon bjuder in till flera perspektiv. Arbetet med skala, inramning, dekonstruktion av överlappande och överlappande perspektiv hjälper henne att föra samman performativa tillvägagångssätt, verkligheter och tidsperioder och därigenom utvidga gränserna för enskilda sammanhang.

Adriana strävar efter att undkomma identifiering och finna nya förståelser genom mellanrum och decentraliserade perspektiv. Det som avslöjas, döljs, är tillbaka eller framhävt öppnar ett suggestivt utrymme bortom den bild som produceras och ger uttryck för en icke gripbar närvaro av det som ligger under eller mellan saker och ting.

I motstånd till traditionella värdesystem inom det produktorienterade tänkandet riktar hon sin uppmärksamhet mot en process av tillblivelse. Med hjälp av en sensorisk omsorgsfullhet försöker hon göra ett förkroppsligat sätt att se mer påtagligt.

See-through visades första gången inom ramen för Adriana Cubides magisterexamen i New performative practices vid SKH 2021.

Koncept, performance och framförande: Adriana Cubides
Live-Sound komposition: Alexandra Nilsson
Handledning och mentorskap: Jeanine Durning


ADRIANA CUBIDES (AT/CO/SE)
Född i Wien i Österrike av colombianska föräldrar och uppväxten mellan olika kulturer, språk och sätt att tänka har format hennes konstnärliga tillvägagångssätt och praktik. Hon är utbildad i språk och sociokulturella studier (Los Andes-universitetet i Bogotá 1999), inom dans och performance (Bruckneruniversitetet i Linz 2005) och har en master i koreografi med inriktning på performativa praktiker (Stockholms konstnärliga högskola 2021) och med en etablerad meditations- och healingpraktik har hon samlat på sig otaliga erfarenheter av att överbrygga sammanhang genom att performa, koreografera, undervisa och vägleda både konstnärliga och healingprocesser.

Hon arbetar med olika medier och format och utvidgar ständigt gränserna för vad något kan vara – vare sig det är ett fält, en roll, en kategori, ett koncept eller sättet att tänka verkligheten. Hon strävar efter ett flytande sätt att uppfatta och förhålla sig till världen och ersätter föreställningen om fasta identiteter med rörliga relationer. Genom att förflytta, dekonstruera och skikta betydelser, ifrågasätta och utvidga vad som antas vara performativt eller performativa rum, och sudda ut process och produkt, frågar hon för närvarande sig själv: Vad är det för process som ingår i att se och uppfatta på ett annorlunda sätt som gör det möjligt att öppna rum inom oss själva och inom en världsuppfattning, och hur kan den nya förståelsen återspeglas i sättet att tänka performance? Dessa frågor är sammanflätade med hennes långsiktiga önskan att hitta sätt för performativa strategier att bli medel för samhälleliga omvandlingsprocesser.

adrianacubides.com

ALEXANDRA NILSSON (SE)
Alexandra Nilsson / Solovkina är en kompositör, musiker och konstnär baserad i Stockholm. Hennes arbete sträcker sig över akustisk och elektroakustisk musik, ljudkonst, brus och performativa metoder. Lyrisk såväl som brutal, minimalistisk och maximalistisk, rör sig hennes konst genom känsliga och subtila uttryck till det hårda och våldsamma. Hon undersöker material akustiskt, visuellt och kontextuellt, och hon är intresserad av organiska och icke-organiska processer tillsammans med omvandlingar och transcendens av materialet. Med en bakgrund som trumpetare inom jazz och folklore är energirörelse, rytm och improvisation också viktiga aspekter av hennes praktik.

År 2010 fick hon en masterexamen i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes magisterexamen fokuserade på musik för film och hon är ständigt intresserad av interaktioner mellan ljud och bild. Hon samarbetar ofta med dansare och bildkonstnärer och har komponerat för film, dans, teater, kammarensemble, orkester och Big Band. Hennes musik har framförts nationellt på Stockholms konserthus, Kalv Festival, Svensk Musikvår, Norberg Festival, GEIGER Festival, Fylkingen, samt internationellt på Nordic Music Days (FO), Ausland (DE), NCCA (RU) och Sonorium (JP).

alexandranilsson.com

ELLEN J RØED (NO/SE)
Genom sin verksamhet som bildkonstnär, lärare och forskare har Ellen J Røed undersökt elektroniska såväl som performativa och nätverkande aspekter av rörliga bilder. Røeds konstnärliga forskning har utvecklats genom ett särskilt experiment med rörliga bilder och deras relation till rum, plats, ljud och andra medier. Hon arbetade vid Bergen senter for elektronisk kunst (2002-2004) och vid Bergens konst- och designhögskola från 2004 -2013, med undervisning och forskning i video och elektronisk konst, och är sedan 2016 professor vid Stockholms konstnärliga högskola där hon har varit ansvarig för det konstnärliga forskningsprojektet Image as Site och profilområdet Konst, Teknik och Materialitet.

ellenroed.no