Unheimliche Verfalschungen, 13 och 15 september

Av och med Marie Fahlin och Filippa Arrias

I Unheimliche Verfalschungen utgår koreografen Marie Fahlin och konstnären Filippa Arrias ifrån idén om ett genom koreografi reproducerbart måleri. Formen för detta presenteras i en iscensatt komposition som visas under två tillfällen. Färg, kroppar, verktyg och underlag samspelar i en händelse där bilder och rörelser genomkorsar och försvinner in i varandra.

"Utifrån en studie i action painting och nutida metoder i måleri som handling har koreografiskt material friställts. Genom att reproducera ett antal rörelseformer och förhållningssätt till färg, verktyg och underlag har vi destillerat fram olika tekniker där måleri i tid och rörelse som bild sammanvävts och genererat en annan form att skapa genom. I projektet söker vi handlingar som blir meningsbyggande element i rörelse likväl som i bild. Den färdiga bilden skall vara avläsbar som språk och inte enbart som tecken. Action painting-traditionens rörelsespråk kontrasteras mot det faktiska resultatet.

Som kontrapunkt till dessa undersökningar finns relationen till en konstnär som i början av 1900-talet valde bort reproduktionen, som annars var den för kvinnliga konstnärer möjliga verksamheten, och istället vigde sitt liv åt ett direkt skapande.

Vi landar i mötet med Hilma af Klint, konstnärsgeniet som valde att skapa sin konst genom direkt kontakt med den astrala världen, fullt medveten om att hennes samtid inte skulle acceptera eller förstå hennes arbete. Hilma af Klint arbetade utan förlaga och ofta i ett spontant eller automatiserat uttryck där resultatet var oförutsägbart men ändå fyllt av mening.

Med  utgångspunkt i ett urval av Hilma af Klints målningar ur serien Svanen undersöker vi olika förhållningssätt mellan koreografi och måleri. Svanen och dess symbolik i både måleri och koreografi utgör en uppbruten fond till arbetet i vilket vi förhåller oss fritt, associativt och idébaserat. Genom utgångspunkten i Hilma af Klints måleri vill vi också ompositionera och kontrastera kvinnans plats och position i vissa delar av action painting traditionen och föreslå andra relationer.
 
Positionen och placeringen av konstnärsgeniet flyter och förflyttar sig i tiden. Hilma valde att producera sina målningar enligt de befallningar som hennes ande gav henne, och hon höll dem för sig själv, de mötte aldrig en publik. Hur påverkade detta beslut hennes arbete? Hon intog positionen av konstnärsgeni, i övertygelsen om att hon skapade för framtiden. På samma sätt valde många i action painting traditionen att skapa konst för konstens skull, driva utvecklingen framåt och blåsa liv i vad många uppfattade som en död konstform.

Vårt verk antar formen av en uppbruten seans och vi rör oss i terränger där automatisk koreografi, skrift och måleri varvas med koreograferade aktioner, vi går in och ut ur olika iscensättningar av det ´okontrollerbaras´ språk för att reproducera igenkännbara bilder i nya tolkningar – ett slags ´anden i glaset´ -metafor om man så vill.

En föreställning som simultant föreställer och producerar konst och koreografi. Vi avmytologiserar myter och ikoner, desarmerar konstnärsgeniet, laddar ur målningarnas ikonicitet och laddar oss själva genom detsamma. Vem, eller vilka, är nu upphovspersoner till verket?

Genom vårt förfaringssätt kretsar vårt arbete kring frågor om original, reproduktion och kopiering i ett översättande mellan konstarterna där vi söker minsta gemensamma nämnare, som vi sedan orkestrerar och förstorar för att synliggöra den punkt där allt är statt i förändring men ändå konstant.

Hur ser en målnings koreografi, notation, ut? Hur kan vi avläsa den för att återskapa den i ett rumsligt och expanderat rörelsespråk? Hur kan den målande, funktionella, gesten bli till en koreograferad rörelse? Hur kan koreografi utgöra basen för ett reproducerbart måleri?"
/ Marie Fahlin och Filippa Arrias

Unheimliche Verbindungen är ett konstnärligt utvecklingsprojekt förlagt till Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Projektet består av ett antal delprojekt där ”das Unheimliche” och översättningar mellan konstarterna undersöks inom disciplinerna text, skulptur, musik, koreografi, måleri och video. Unheimliche Verfalschungen är ett av delprojekten och ska ses som ett utkast, en skiss, ett förslag.

Marie Fahlin
är koreograf och dansare utbildad vid School for New Dance Development i Amsterdam. Fahlin har skapat ett fyrtiotal verk för såväl dansscener, konstsammanhang och site specifics, såväl i Sverige som internationellt. Hon intresserar sig för överskridningar mellan material, skulptur och koreografi i egna verk och i samarbeten och är verksam i olika positioner och roller inom det koreografiska fältet; koreograf, curator och dansare.

Tillsammans med Rebecca Chentinell driver hon Koreografiska Konstitutet som bl.a. curaterar festival:display och den nya tidningen Koreografisk Journal. Fahlin är också koreograf i Stefan Östersjös forskningsprojekt Music in Movement och till hösten visas den nya installationen Go to Hell på R1 i Stockholm.

Under det kommande året kommer Fahlin bl.a. att arbeta som dansare i Weld Company samt med det egna projektet Choreo Graphia.

www.mariefahlin.se

Filippa Arrias
är bildkonstnär och arbetar som lektor i måleri på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm där hon också är utbildad. Arrias har haft ett stort antal separatutställningar och deltagit i grupputställningar i Sverige, men även internationellt.

Förutom måleri har hon ägnat sig åt scenografi, fotografi,färgsättning och andra till måleriet angränsande konstformer där måleriet har möjlighet att “äga rum”. Intresset för översättningen och mötet mellan olika discipliner speglas bland annat genom Ku-projektet Unheimliche Verbindungen som hon genomför i samarbete med koreografen Marie Fahlin.

Under 2013-2014 arbetar hon bl.a. med konstnärlig färgsättning av Skandionkliniken i Uppsala och en målerisk installation i  Örebro Sporthall.